Основно училище "Отец Паисий" – с.Мененкьово

осигурява за учениците качествен образователен процес

Мисия и визия

Мисия

Основно училище „Отец Паисий“ – с.Мененкьово осигурява за учениците качествен образователен процес чрез създадена оптимална училищна среда, усъвършенстващи се учители, партньорство с родителите и поддържане на искрен интерес и уважение към потребностите и интересите на децата. Стремежът на педагогическия екип е да даде трайни и полезни знания и да формира умения за самостоятелен и пълноценен живот в социалната среда, с проява на уважение към гражданските права на другите и отговорно собствено поведение.

about
shape
shape

Визия

Вярваме, че Основно училище „Отец Паисий“ – с.Мененкьово ще изгради образователно-възпитателна среда, която ще насърчи и подкрепи всяка отделна личност в нейният стремеж към творческо и личностно развитие.

about
shape
shape

Училището непрекъснато се модернизира ,като се подобрява образователната среда и се създават по-добри условия за обучение и възпитание,за занимания по интереси,с цел развиване на талантите и хобитата на учениците и осигуряване на отдих и спорт в училището.

Проекти

„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Проект BG05M2ОP001-2.011

„Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Проект BG05M2OP001-5.001-0001

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Проект BG05M2OP001-2.010-0001