Приоритети и цели

ОУ Отец Паисий

Повишаване качеството и ефективността на образователно–възпитателния процес и стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик.

Утвърждаване на училището като образователна и културна институция.

Осигуряване на съвременна и адекватна на образователно -възпитателния процес материална и технологична обезпеченост на училището.

100% от учителите да преминат обучения за работа в мултикултурна среда и развитие на ключови компетентности.

Чрез създаване на родителски клуб, провеждане на поредица от родителски срещи ще привлечем с 10% повече родители към живота на училището.

100% от учителите да преминат обучения за работа в мултикултурна среда и Всяка учебна година да разработва поне по 2 проекта по национални програми или други.

Да модернизираме компютърния кабинет с нови устройства.

ОУ Отец Паисий
ОУ Отец Паисий

Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите компетентности и на умения за живот и работа през XXI век, възпитание в ценности, развитие на способностите и талантите

Прилагане на подходящи форми за взаимодействие с родителите, насочени към осъзнаване и осъществяване на техните отговорности за възпитанието, развитието, образованието и отглеждането на децата, както и за сътрудничество с училището.

Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение към образованието. или други.

Подкрепа на развитието на педагогическите специалисти за повишаване на компетентностите им за успешно включване и пълноценно участие на учениците в образователния процес.

Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всяко дете и на всеки ученик. Образователна интеграция на ученици от уязвимите групи и разширяване на възпитателната функция на образователната институция.