Проекти

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

Училището участва по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027, съфинансирана от ЕС, която ще даде възможност на училищата с комплекс от дейности да помогнат учениците да подобрят образователните си резултати. Продължителност на проекта – 5 години.

about
shape

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Основно училище „Отец Паисий“ участва в дейности по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проведоха се обучения с ученици и родители за работа с платформи за онлайн обучение.

about
shape